Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ISO: 9001:2008

Προοίμιο  

Καλώς ήρθατε στην Κλινική Ψυχικής Υγείας «Άγιος Χαράλαμπος», στο Ηράκλειο Κρήτης. 

Η Κλινική δεσμεύεται να προστατεύει την αρχή της ιδιωτικότητάς σας και μεριμνά για την  προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του υφιστάμενου  εθνικού και ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού  χαρακτήρα και ειδικότερα, του Γενικού Κανονισμού 679/2016 (ΕΕ) «για την προστασία των  φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (εφεξής  «Γενικός Κανονισμός»). Για την Κλινική το απόρρητο, καθώς και η ασφάλεια των προσωπικών σας  δεδομένων είναι πρωταρχικής σημασίας, για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και  οργανωτικά μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε και  επεξεργαζόμαστε, διασφαλίζοντας ότι η επεξεργασία τους πραγματοποιείται σύννομα.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σας ενημερώνει: 

 • Για τα είδη των προσωπικών δεδομένων που χορηγείτε στην Κλινική,
 • Για τα είδη της επεξεργασίας που διενεργεί η Κλινική στα προσωπικά σας δεδομένα,
 • Για τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργάζεται η Κλινική τα προσωπικά σας δεδομένα,
 • Για τη νόμιμη βάση κάθε επεξεργασίας που υφίστανται τα δεδομένα σας,
 • Για τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων (λ.χ. λήπτες ιατρικών υπηρεσιών – νοσηλευόμενοι, συγγενείς – συνοδοί – επισκέπτες).

 

Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας 

Τα στοιχεία της Κλινικής, στην οποία έχετε απευθυνθεί και η οποία αποτελεί τον Υπεύθυνο  Επεξεργασίας των δεδομένων σας, είναι τα εξής: 

 • Επωνυμία: Τσαπάκη – Τσιρίδης Α.Ε.Π.Υ.Υ. 
 • Διακριτικός Τίτλος: «Άγιος Χαράλαμπος» 
 • Διεύθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 82 – Τ.Κ. 71 305 
 • Τηλέφωνο: +30 2810 232401 – Fax: +30 2810 214274  

Email: info@agioscharalambos.email

Δεδομένα που συλλέγουμε

Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, είναι τα απολύτως  αναγκαία, απαραίτητα και κατάλληλα για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών μας,  συνοψίζονται περιληπτικά στα εξής: 

 • Στοιχεία ταυτότητας και δημογραφικά στοιχεία (λ.χ. ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο,  ημερομηνία γέννησης – ηλικία, όνομα συζύγου, φύλο, αριθμός δελτίου ταυτότητας,  αριθμός διαβατηρίου, αριθμός βιβλιαρίου ασθενείας, ΑΦΜ, επάγγελμα, κ.α.), 
 • Δεδομένα τρίτων, όπως των συγγενών σας (λ.χ. όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, κ.α.), Στοιχεία επικοινωνίας (λ.χ. ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό, e-mail,  κ.α.), 
 • Στοιχεία ασφάλισης (ασφαλιστικό ταμείο ή εταιρία, ασφαλιστική σχέση, ασφαλιστική  εταιρία, κωδικός κάλυψης, ενημερότητα, κ.α.), 
 • Δεδομένα υγείας σχετικά με τις ιατρικές υπηρεσίες που παρέχει η Κλινική, τα οποία  αφορούν διαγνώσεις, διαγνώσεις κατά ICD-10, νοσηλευτικό παρελθόν, στοιχεία  θεραπόντων ιατρών, ατομικό αναμνηστικό, ιατρικό αναμνηστικό, οικογενειακό ιατρικό  αναμνηστικό, ψυχιατρικό κληρονομικό ιστορικό, στοιχεία προνοσηρής προσωπικότητας,  ιστορικό της νόσου, παρούσα κατάσταση, εξετάσεις ανά σύστημα, φαρμακευτική αγωγή,  κ.α. Επίσης ενδέχεται να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε δεδομένα υγείας τα οποία  μας ανακοινώσατε / διαβιβάσατε εσείς ή άτομο που σας συνοδεύει – συγγενής,  ανεξαρτήτως βαθμού συγγένειας, τα οποία καθίστανται απολύτως αναγκαία για την  εκτίμηση της κατάστασης της υγείας σας, 
 • Βιολογικά δείγματα με σκοπό τον εργαστηριακό έλεγχο τους (αιματολογικό, βιοχημικό,  ανοσολογικό, μικροβιολογικό, κ.α.), 
 • Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πληρωμής, όπως στοιχεία του υπόχρεου δαπάνης,
 • Δεδομένα σχετικά με αιτήματα που έχετε υποβάλλει για την άσκηση δικαιωμάτων ή  παραπόνων σας. 
 • Δεδομένα σχετικά με συνημμένα βιογραφικά που υποβάλλετε μαζί με την αίτηση για  εργασία στην Κλινική. 

 

Τρόπος συλλογής Προσωπικών Δεδομένων  

Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων διενεργείται τόσο με φυσικά όσο και με ηλεκτρονικά  μέσα ανά περίπτωση, όπως είναι ενδεικτικά: 

 • Προφορικά κατά την εισαγωγή σας για νοσηλεία, από το Γραφείο Κινήσεως,
 • Προφορικά κατά την εισαγωγή σας για νοσηλεία, από το Ιατρικό Προσωπικό,
 • Προφορικά κατά την νοσηλεία σας, από το Ιατρικό Προσωπικό, 
 • Προφορικά κατά την νοσηλεία σας, από το λοιπό Επιστημονικό Προσωπικό,  
 • Προφορικά κατά την νοσηλεία σας, από το Νοσηλευτικό Προσωπικό, 
 • Εγγράφως όταν υποβάλλετε οποιαδήποτε αίτηση προς την Κλινική, 
 • Εγγράφως όταν υποβάλλετε αίτηση για να εργασθείτε στην Κλινική. 

 

Σκοποί Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται από την Κλινική, χρησιμοποιούνται για τους  ακόλουθους σκοπούς επεξεργασίας, ήτοι: 

 • Για την παροχή υπηρεσιών υγείας. Αναφορικά με την επεξεργασία ειδικών κατηγοριών  δεδομένων, δηλαδή ευαίσθητων δεδομένων (δεδομένα υγείας, βιομετρικά και γενετικά  δεδομένα), η επεξεργασία είναι αναγκαία για σκοπούς προληπτικής ιατρικής, διάγνωσης,  παροχής υγειονομικής περίθαλψης ή θεραπείας. Εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται για  άλλους σκοπούς εκτός από την παροχή ιατρικών εν γένει υπηρεσιών, τότε ζητείται η ρητή  σας συγκατάθεση. Οι πληροφορίες αυτές αποτελούν μέρος του φακέλου υγείας σας και διατηρούνται τουλάχιστον για όσο χρόνο επιβάλλει η κείμενη νομοθεσία, με σκοπό την ιατρική σας παρακολούθηση και για την βέλτιστη εκτίμηση και θεραπεία σας.
 • Για την συμμόρφωση της Κλινικής με έννομες υποχρεώσεις, όπως για παράδειγμα η συμμόρφωση με τα Προεδρικά Διατάγματα της ίδρυσης, με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/2005) ή η συμμόρφωση με την φορολογική νομοθεσία.
 • Για την – κατόπιν προηγούμενης ταυτοποίησης – μεταξύ μας επικοινωνία και την διαχείριση των αιτημάτων σας, είτε σχετίζονται με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, είτε με την ποιότητα των υπηρεσιών της Κλινικής.
 • Για την εξαγωγή στατιστικών δεδομένων, κατόπιν ανωνυμοποίησης των δεδομένων σας.
 • Κατ’ εξαίρεση γίνεται χρήση των στοιχείων του ιατρικού σας φακέλου, όταν αυτό καθίσταται αναγκαίο για τη θεμελίωση, αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση δικαιώματος και νομικών αξιώσεων σε υποθέσεις που αφορούν εν γένει την παροχή υπηρεσιών υγείας.
 • Για σκοπούς επιστημονικής έρευνας και διεξαγωγή κλινικών μελετών ή/και άλλων κλινικών προγραμμάτων, κατόπιν ανωνυμοποίησης των δεδομένων σας ή κατόπιν ρητής σας συγκατάθεσης.
 • Για να μπορεί η Κλινική να προσλαμβάνει προσωπικό ή και να συμβάλλεται και με εξωτερικούς συνεργάτες (λ.χ. ιατρούς, νοσηλευτές, κ.ο.κ.).

 

Επισημαίνεται ότι η Κλινική δεν χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Νόμιμη βάση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων  

Η Κλινική επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με διαφάνεια κατά τις αρχές της  νομιμότητας, της αναλογικότητας, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας, του περιορισμού  του σκοπού και της ακρίβειας, του συγκεκριμένου χρόνου διατήρησης των δεδομένων και της  ελαχιστοποίησης των δεδομένων. 

Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ανά περίπτωση μπορεί να είναι:

Α) η συγκατάθεσή σας,
Β) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβατικής υποχρέωση της Κλινικής,
Γ) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο διασφάλισης έννομων συμφερόντων της Κλινικής,
Δ) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο συμμόρφωσης με νομική υποχρέωση της Κλινικής,
Ε) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας ή δυνάμει σύμβασης με επαγγελματία του τομέα της υγείας,
Στ) η αναγκαιότητα επεξεργασίας για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων της Κλινικής ή δικών σας στον τομέα του εργατικού δικαίου και τουδικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας ή για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον,
Ζ) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων για την προστασία ζωτικών συμφερόντων δικών σας ή του ατόμου που σας συνοδεύει,
Η) η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη δικαιωμάτων και νομικών αξιώσεων σε υποθέσεις που αφορούν ιατρική ευθύνη και εν γένει την παροχή υπηρεσιών υγείας,
Θ) η αναγκαιότητα για την εξαγωγή στατιστικών δεδομένων,
Ι) η αναγκαιότητα για την επιστημονική έρευνα.


Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που είναι απαραίτητα για το σκοπό αυτό, δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας (αρ. 9, παρ. 2, περ. η’ του Γενικού Κανονισμού 679/2016).

Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων  

Η Κλινική συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω των εξουσιοδοτημένων  υπαλλήλων της και συνεργατών της και ενδέχεται να τα διαβιβάζει σε τρίτους συνεργάτες της, οι  οποίοι ενεργούν για λογαριασμό της, σύμφωνα με τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί με την  Κλινική με αντικείμενο την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών (λ.χ. σε συνεργάτες ιατρούς για  σκοπούς διάγνωσης ή κλινικούς ελέγχους, συνεργάτες φυσικοθεραπευτές, συνεργαζόμενα  εργαστήρια) ή σε τρίτες συνεργαζόμενες εταιρίες που επεξεργάζονται τα προσωπικά σας  δεδομένα για λογαριασμό της Κλινικής. Οι εν λόγω συνεργάτες ιατροί δύνανται να έχουν  πρόσβαση στα στοιχεία του ιατρικού φακέλου που τηρεί για εσάς η Κλινική, όπου αυτό είναι  απαραίτητο για την αξιολόγηση και την εκτίμηση της κατάστασης της υγείας σας κατά την παροχή  ιατρικών υπηρεσιών και την έκδοση γνωματεύσεων, πορισμάτων κ.α.. 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η Κλινική ορίζει επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας,  υπογράφει δε ειδική σύμβαση με τους τρίτους στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση  συγκεκριμένων δραστηριοτήτων επεξεργασίας, διασφαλίζοντας ότι η επεξεργασία διενεργείται  σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, ότι τα προσωπικά σας δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας  με ασφάλεια και ότι μπορείτε ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσετε τα δικαιώματα σας. Οι εν  λόγω τρίτοι δεσμεύονται συμβατικά με την Κλινική ότι θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά  δεδομένα μόνο για τους συγκεκριμένους και συμβατικά καθορισμένους σκοπούς και δεν θα  διαβιβάσουν / ή κοινοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, εκτός αν το επιβάλλει ο  νόμος. 

Επιπλέον το σύνολο του εργατικού δυναμικού που απασχολείται στην Κλινική και επεξεργάζεται  τα προσωπικά σας δεδομένα (διοικητικό, νοσηλευτικό, ιατρικό), δεσμεύεται συμβατικά με ρήτρες  εχεμύθειας, εμπιστευτικότητας και προστασίας του απορρήτου των εν λόγω δεδομένων σας ή φέρει υποχρέωση εκ του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας για τήρηση της εμπιστευτικότητας και του απορρήτου σας.

Η Κλινική δύναται να διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε δικηγορικά γραφεία και εταιρίες για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή στον δημόσιο ασφαλιστικό σας φορέα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΟΧ, εφόσον κάνετε χρήση της κάλυψης του.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα:
Α) στις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτηση τρίτου που επικαλείται έννομο συμφέρον και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες,
Β) σε άλλα όργανα της Ελληνικής Πολιτείας, που με βάση τις καταστατικές τους διατάξεις έχουν τέτοιο δικαίωμα και αρμοδιότητα.
Διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες ή/ και διεθνείς οργανισμούς
Διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες ή/ σε διεθνείς οργανισμούς θα λαμβάνουν χώρα μόνο όταν επιβάλλεται από τον νόμο ή όταν η σχετική διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων της Κλινικής.
Σε κάθε περίπτωση η Κλινική θα λαμβάνει τις απαραίτητες διασφαλίσεις από τους παραλήπτες ως προς την συμμόρφωσή τους με τα πρότυπα προστασίας δεδομένων, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό ή θα φροντίζει πριν από την διαβίβαση να σας ενημερώσει για τους κινδύνους και τη μη επάρκεια μέτρων για την ασφάλεια των δεδομένων σας.

Χρονικό Διάστημα Τήρησης Προσωπικών Δεδομένων 

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται υποχρεωτικά καθ’ όλη τη διάρκεια που επιβάλλει ο  σκοπός της επεξεργασίας τους ή/ και το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο. Με τη λήξη αυτής της  διάρκειας, τα δεδομένα τηρούνται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για το χρονικό  διάστημα που προβλέπεται από την λήξη της συναλλακτικής σχέσης ή για όσο χρόνο απαιτείται  για την προάσπιση δικαιωμάτων της Κλινικής ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας Αρχής.  Διατηρούμε για δώδεκα (12) μήνες τις αιτήσεις με τα συνημμένα βιογραφικά που μας  αποστέλλετε, προκειμένου να τις αξιολογήσουμε για την κάλυψη ορισμένης θέσης και μετά την  πάροδο αυτή των έξι μηνών, τις καταστρέφουμε ή τις διαγράφουμε ασφαλώς. 

Τα Δικαιώματα σας  

Κάθε φυσικό πρόσωπο, τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την Κλινική,  απολαμβάνει όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό και το ισχύον  νομοθετικό πλαίσιο, ήτοι: 

 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης. Στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία στηρίζεται  αποκλειστικά στην προηγούμενη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα προ της ανάκλησής της.
 • Δικαίωμα πρόσβασης. Έχετε δικαίωμα για γνώση των δεδομένων σας που επεξεργαζόμαστε και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, κατόπιν αιτήματος έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και μπορείτε να λαμβάνετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους, σε ποιον τα διαβιβάζουμε ή και για ποιο σκοπό τα επεξεργαζόμαστε. Αναφορικά με τον ιατρικό σας φάκελο, προβλέπεται ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στα ιατρικά σας αρχεία, καθώς και δωρεάν λήψη αντιγράφων του φακέλου.
 • Δικαίωμα διόρθωσης. Έχετε δικαίωμα να συμπληρώσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλοντας αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Κλινικής.
 • Δικαίωμα διαγραφής. Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα της Κλινικής. Σε όλες τις περιπτώσεις το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση. Ειδικότερα, λόγω της νομικής υποχρέωσης που έχει η Κλινική, τα ιατρικά σας δεδομένα και ότι σχετίζεται με αυτά καθώς και κάθε άλλο ουσιώδες στοιχείο που συνδέεται με την παροχή φροντίδας σε εσάς, δεν τυγχάνουν διαγραφής σε περίπτωση που ασκήσετε το δικαίωμα σας.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (I) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (ΙΙ) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής των περιορισμό χρήσης αυτών, (ΙΙΙ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για την Κλινική, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (IV) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που αφορούν την Κλινική και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία και δικαίωμα εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Κλινική ως υπεύθυνος επεξεργασίας. Επισημαίνεται πως η Κλινική δεν προβαίνει σε επεξεργασία για σκοπούς εμπορικής προώθησης και κατάρτισης προφίλ και δεν χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα. Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση κατόπιν ταυτοποίησης σας, τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά (pdf, word, φυσικό αρχείο), να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς. 

Για την άσκηση οιουδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Κλινικής.
Σε περίπτωση άσκησης οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω αναφερομένων δικαιωμάτων, η Κλινική οφείλει να σας απαντήσει εντός μηνός (1 μήνας) από την παραλαβή και ταυτοποίηση του σχετικού αιτήματος σας. Η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Σε αυτή την περίπτωση η Κλινική θα σας παράσχει την σχετική ενημέρωση για την εν λόγω παράταση εντός μηνός (1 μήνας) από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης. Εφόσον το αίτημα υποβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα, η ενημέρωσή σας θα πραγματοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο, εκτός αν ζητήσετε κάτι διαφορετικό.
Στοιχεία επικοινωνίας Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)


Για οποιοδήποτε αίτημα σχετικό με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, κατά τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Κλινικής:
Επωνυμία Υ.Π.Δ.: Ιωαννίκειος Ι.Κ.Ε.
Πρόσωπο Αναφοράς: Κος Γεώργιος Κουτεράνης
Τηλέφωνο: +30 6974 422455
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@ioannikeios.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 82, Ηράκλειο Κρήτης
Δικαίωμα καταγγελίας στην Α.Π.Δ.Π.Χ.


Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, +30 210 6475600, +30 210 6475628, contact@dpa.gr.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  

Η Κλινική μπορεί να αναθεωρεί μονομερώς και περιοδικά την παρούσα Πολιτική, ώστε αυτή να  απεικονίζει την πρόσφατη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

Σας παροτρύνουμε να ανατρέχετε κατά περιόδους στην παρούσα Πολιτική προκειμένου να  ενημερώνεστε για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά  σας δεδομένα.