Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων

ISO: 22000:2018

Βασική αρχή και δέσμευση του επισιτιστικού τμήματος της κλινικής «Άγιος Χαράλαμπος», αλλά και φιλοσοφία κάθε στελέχους της, είναι να παρέχει στους ασθενείς της προϊόντα ασφαλή για κατανάλωση.

Για να το επιτύχει αυτό, η Διοίκηση της κλινικής «Άγιος Χαράλαμπος» ακολουθεί τα παρακάτω:

 • Υιοθετεί Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ), σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 22000:2018, το οποίο και εφαρμόζει στο επισιτιστικό τμήμα της.
 • Δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις για την ασφάλεια των τροφίμων.
 • Δεσμεύεται για τον καθημερινό καθαρισμό των χώρων παρασκευής γευμάτων και χώρο σίτισης της κλινικής και την απολύμανση αυτών μετά το πέρας της παρασκευής των γευμάτων.
 • Θέτει στόχους για την πολιτική της ασφάλειας τροφίμων, οι οποίοι είναι ρεαλιστικοί, αλλά και φιλόδοξοι, που βοηθούν στη βελτίωση και επικαιροποίηση του Συστήματος.
 • Συνεργάζεται στενά και με ειλικρίνεια με τις ελεγκτικές αρχές και με τα υπόλοιπα μέλη του δικτύου τροφίμων, με στόχο την προστασία της υγείας του τελικού καταναλωτή.
 • Ανασκοπεί την πολιτική ασφάλειας τροφίμων, ως προς τη συνεχή καταλληλότητά της.
 • Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της, ώστε να προάγουν την ασφάλεια των τροφίμων σε κάθε τους δραστηριότητα.
 • Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των τροφίμων.
 • Διαθέτει σχέδιο για τη διαχείριση πιθανών κρίσεων ασφάλειας τροφίμων, καθώς και έγκαιρης και πλήρους ανάκλησης τυχόν μη συμμορφούμενου προϊόντος της.
 • Λειτουργεί με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και την υπεράσπιση των ηθικών και δεοντολογικών δικαιωμάτων των εργαζομένων.
 • Την συνεργασία με αξιόπιστους προμηθευτές, οι οποίοι υπόκεινται σε διαρκή έλεγχο και παροτρύνονται για διαρκή βελτίωση.
 • Την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του τμήματος ποιοτικού ελέγχου.
 • Την διάθεση όλων των απαραίτητων πόρων και μέσων.
 • Την ενθάρρυνση των υπεύθυνων του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων για συνεχή ενημέρωση σχετικά με τις τρέχουσες τεχνολογικές αλλαγές και την τρέχουσα Εθνική και Διεθνή νομοθεσία και βιβλιογραφία.