Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρησης

ISO: 14001:2015

Η Διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι της Κλινικής Άγιος Χαράλαμπος δεσμεύονται να λάβουν μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και πρόληψης / περιορισμού της ρύπανσης κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων τους, πάντα σε συμμόρφωση με τη σχετική Περιβαλλοντική Νομοθεσία.

Η Περιβαλλοντική Πολιτική της Κλινικής έχει ως πρωταρχικό στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον με βάση:

  • την κατά το δυνατόν ανακύκλωση των χρησιμοποιούμενων υλικών
  • την κατά το δυνατόν μείωση της κατανάλωσης ενεργειακών και φυσικών πόρων
  • την κατά το δυνατόν μείωση των βλαβερών εκπομπών
  • τη χρήση εξοπλισμού και μέσων φιλικών προς το περιβάλλον 
  • τη συνεργασία με Προμηθευτές που λαμβάνουν υπόψη στις δραστηριότητές τους την Προστασία του Περιβάλλοντος.

 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η Κλινική Άγιος Χαράλαμπος:

  • Έχει υιοθετήσει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2015 και το οποίο εφαρμόζεται σε όλες τις περιβαλλοντικές παραμέτρους της Κλινικής. Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης παρακολουθείται, συντηρείται και βελτιώνεται μέσα από προγράμματα επιθεωρήσεων, αξιολογήσεων και ανασκοπήσεων,
  • Παρέχει επαρκείς πόρους για την περιβαλλοντική διαχείριση: τεχνογνωσία, κατάλληλο εξοπλισμό, εκπαιδευμένο και ικανό προσωπικό,
  • Καθιερώνει Περιβαλλοντικούς Σκοπούς και Στόχους, η υλοποίηση των οποίων ανασκοπείται και αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Παράλληλα γίνονται συστηματικές μετρήσεις και αξιολογούνται οι κρίσιμες παράμετροι και διεργασίες, ώστε να εξαλείφονται ή να μειώνονται οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της Κλινικής

 

Η συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της Κλινικής και του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης καθώς και η συμμόρφωση με την ισχύουσα Περιβαλλοντική Νομοθεσία αποτελούν δέσμευση της Διοίκησης και βασίζονται στην ενεργό συμμετοχή και συμπαράσταση όλων των εργαζομένων.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος

TUV Environmental Management System AX Mental Health Clinic

Management System as per EN ISO 14001 : 2015

Κλίκ στην παραπάνω εικόνα για την πιστοποίηση.